Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

1. Czy dopuszczalna jest zmiana planu wydatków?

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności, a także zgodnie z planem wydatków znajdującym się w części D wniosku o przyznanie stypendium. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach w/w projektu dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków nie uwzględnionych w IPR pod warunkiem, że ponoszone wydatki będą służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego.

Beneficjent informuje, że katalog wydatków nie jest zamknięty, ale realizując IPR, w tym ponosząc wydatki trzeba mieć na względzie główny cel rozwoju edukacyjnego ucznia/uczennicy w związku z otrzymanym stypendium, dotyczący wzrostu kompetencji ucznia/uczennicy szkoły zawodowej (tj. wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół). Ponoszone przez Stypendystę wydatki, nieuwzględnione w IPR, w zakresie ich zasadności winny być konsultowane z opiekunem dydaktycznym, którego celem jest m.in. wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.

2. Czy przez Stypendystę mogą być podejmowane działania nieuwzględnione w IPR zawartym we wniosku o przyznanie stypendium?

Podejmowanie przez Stypendystę działań nieuwzględnionych w IPR zawartym we wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem, że podejmowane działania będą służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Opiekunem dydaktycznym. Zastrzega się, że stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności. Wydatki, które nie spełniają tych warunków poczynione w okresie sprawozdawczym, pomimo wykazania ich we wniosku o przyznanie stypendium mogą zostać na etapie oceny sprawozdań zakwestionowane lub w ostateczności uznane za niekwalifikowalne.

3. Co jeśli dane działanie nie może się odbyć ze względu na pandemię COVID‑19?

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu istnieje możliwość elastycznej realizacji działań i ponoszenia wydatków związanych z IPR, z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności. Jeżeli w ramach IPR zaplanowano działania, których przeprowadzenie wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia albo nie mogą się one odbyć w warunkach pandemii zalecamy odwołanie, ewentualnie przesunięcie ich w czasie.

Ponadto, w obecnej sytuacji, w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu COVID - 19 działań, rekomendujemy realizację planów w innej, dostępnej formie. Wszelkie działania w ramach IPR, jak również wydatki, powinny być uzgodnione z opiekunem dydaktycznym i służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego.

Sugerowane formy realizacji działań edukacyjnych IPR w związku z pandemią COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej projektu – bezpośredni link: Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego (IPR) przez stypendystów projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19 – zalecenia (podkarpackie.edu.pl)

4. W jakim terminie mogą być ponoszone wydatki i czy można wydatkować od razu całą kwotę stypendium, tj. 4 000,00 zł po otrzymaniu pierwszej transzy stypendium w wys. 2000 zł?

Wydatki mogą być ponoszone w całej kwocie w okresie w jakim realizowany jest IPR tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r., ale należy mieć na względzie terminy przewidziane na poszczególne działania zaplanowane w IPR. Wydatki są ponoszone do realizacji tych działań. Zatem jeśli uczeń/uczennica ma zamiar zrealizować (powiązane z konkretnym wydatkiem) działanie np. w grudniu 2020 r., to wydatek należy ponieść w takim czasie, aby służył realizacji tego konkretnego działania, czy też przyszłych działań IPR.

5. Czy należy wydać całą kwotę stypendium, tj. 4 000,00 zł?

Tak. Stypendium przyznane jest w kwocie 4 000,00 zł i całą kwotę należy wydać w ramach realizacji IPR w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

6. Czy do sprawozdania należy załączyć faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki?

Nie, do sprawozdania nie trzeba załączać faktur/rachunków. Jednakże Beneficjent może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w § 15 ust.1 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021,  na każdym etapie realizacji projektu. Stypendysta jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą jego udziału w projekcie przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Na kogo mają być wystawione faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki?

Faktury/rachunki powinny być wystawione na Stypendystę lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Stypendysty.

8. Kiedy należy złożyć sprawozdanie z realizacji IPR?

Sprawozdanie należy złożyć w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego, tj. do 9 lipca 2021 r.

9. Kto przygotowuje sprawozdanie z realizacji IPR?

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego sprawozdanie przygotuje: Wnioskodawca we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą i/lub jego rodzicem/opiekunem prawnym.

10. Czy w trakcie realizacji IPR można zmienić opiekuna dydaktycznego?

Tak, istnieje możliwość zmiany Opiekuna dydaktycznego w trakcie roku szkolnego 2020/2021 pod warunkiem, że nowy Opiekun dydaktyczny zobowiąże się do sprawowania nieodpłatnej opieki dydaktycznej nad uczniem w zakresie realizacji IPR zawartego we wniosku i przygotowania sprawozdania z realizacji IPR oraz podpisze Oświadczenie i zobowiązanie opiekuna dydaktycznego zawarte we wniosku (Część B II) o przyznanie stypendium. Wnioskodawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Beneficjenta o zaistnieniu powyższej sytuacji. Do pisemnej informacji w tej sprawie Wnioskodawca winien dołączyć Oświadczenie i zobowiązanie opiekuna dydaktycznego, o którym mowa powyżej (dostępne w Biurze Projektu – tel. 017 743 30 69).

 

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top