Uprzejmie przypominamy, że termin naboru wniosków stypendialnych upływa 10 listopada br., tj. za 4 dni robocze.
Do 10 listopada wnioski powinny przejść całą ścieżkę wypełniania i składania w  systemie, tj. uczeń – dyrektor szkoły – urząd oraz zostać wdrukowane, podpisane i wysłane w wersji papierowej z załącznikami do urzędu (decyduje data stempla pocztowego/nadania przesyłki).

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o bieżące, niezwłoczne wypełnianie w systemie elektronicznym wniosków stypendialnych, drukowanie i przekazanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.
Zatem, jeśli na kontach szkół znajdują się już wnioski wypełnione przez uczniów, prosimy o wysyłanie ich na bieżąco.

Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów technicznych. Mogą się takie pojawić w ostatnich dniach naboru wniosków, w przypadku dużej Państwa aktywności w naszym systemie elektronicznym. 
Ponadto zwracamy się  prośbą o zapoznanie się z wydrukowanym wnioskiem przed jego podpisaniem i wysłaniem wersji papierowej do Urzędu.
Jeśli po wysłaniu wniosku w systemie i jego wydrukowaniu zauważą Państwo jakieś błędy wymagające poprawienia/wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektów stypendialnych.
Informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

Uchwała zmieniająca dostępna jest w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi warunkami udzielania wsparcia stypendialnego w ramach projektu.

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 25 października 2021 r. podjął Uchwałę Nr 324/6459/21 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

 

Uczeń / rodzic/ opiekun prawny przed wysłaniem wniosku do szkoły powinien upewnić się, czy jego szkoła dokończyła aktywację konta szkoły na portalu.

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 311/6211/21 z dnia 14 września 2021 r. określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie.

 

W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

 1. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu.
 2. Wytyczne Beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu.
 3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
 4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu.

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Niebawem ukaże się ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

W tym roku po raz pierwszy wnioski w systemie elektronicznym składane będą z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły. W związku z tym, że podpis kwalifikowany nie jest powszechnie użytkowany przez rodziców i uczniów, wnioski nadal składane będą dwuetapowo: najpierw elektronicznie, następnie papierowo.
W roku bieżącym wniosek stypendialny inicjuje (wypełnia) uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia wraz z Opiekunem dydaktycznym oraz Wnioskodawca (dyrektor szkoły/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy).

 

Nabór wniosków krok po kroku:

 1. Uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) rejestruje konto na portalu internetowym (adres zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków), celem utworzenia i wypełnienia wniosku we współpracy z opiekunem dydaktycznym.
 2. Wypełniony wniosek uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) wysyła do Wnioskodawcy. (Wnioskodawca – dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza uczeń, dla którego składany jest wniosek). Wnioskodawca może upoważnić inną osobę będącą pracownikiem tej szkoły do działania w imieniu Wnioskodawcy, ale musi ona posiadać podpis kwalifikowany).
 3. Urząd Marszałkowski wyśle e-mail na adres szkoły z informacją o naborze wniosków i hasłem dostępu do portalu, celem aktywacji konta użytkownika (Wnioskodawcy).
 4. Wnioskodawca loguje się do portalu. Na swoim koncie, w wiadomościach wyszukuje wniosek stypendialny wypełniony i otrzymany z konta ucznia pełnoletniego (lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego). Wniosek ma status roboczy, ponieważ Wnioskodawca musi dokończyć jego wypełnianie i wysłać do UMWP.
 5. Wnioskodawca, w porozumieniu z opiekunem dydaktycznym, wypełnia puste we wniosku pola (tj. wpisuje dane opiekuna dydaktycznego) oraz – jeśli uzna za konieczne – poprawia dane wprowadzone przez ucznia, a następnie wysyła go (poprzez portal) do UMWP. Wniosek na tym etapie wymaga podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Elektroniczne złożenie wniosku jest niewystarczające. Wnioskodawca musi wydrukować wniosek (zapisany w pdf), podpisać i dostarczyć do UMWP.
 7. Wersję papierową wniosku podpisują:
  • Wnioskodawca – podpisuje wniosek w dwóch miejscach,
  • opiekun dydaktyczny – podpisuje wniosek w jednym miejscu,
  • uczeń pełnoletni/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia - podpisuje wniosek w dwóch miejscach.
 8. Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji papierowej wraz załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie z wytycznymi z ogłoszenia o naborze wniosków. Załączniki wysyłane są tylko w wersji papierowej .
 9. W przypadku gdy nabór wniosków już się rozpoczął, a szkoła nie otrzymała e-maila z instrukcją i hasłem dostępu do portalu prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, Lubelska 4, 35-241 Rzeszów, tel.: (17) 743 32 03, (17) 743 31 69, (17) 743 30 67, (17) 743 31 95.

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych wraz z dostępem do portalu ukaże się wkrótce.