W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 uprzejmie przypominamy, że sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe  – rok szkolny 2019/2020”można składać:

  • osobiście – wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Ciepińskiego 4, 35-001 Rzeszów lub
  • listownie na ww. adres.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a także szanując Państwa czas, przypominamy, że dokumenty nie są przyjmowane w siedzibie Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Równocześnie, w przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” poniżej został udostępniony wzór  Sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy: 1 września 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie należy wypełnić, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4nr tel. 17 743 30 69, 17 743 31 69, 17 743 30 67.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Załączniki:

Sprawozdanie z realizacji IPR

Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego (IPR) przez stypendystów projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 w związku z pandemią COVID-19 – zalecenia

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Jeżeli w ramach projektu zaplanowali Państwo realizację form wsparcia, których przeprowadzenie wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia w związku z koronawirusem zalecamy odwołanie lub przesunięcie tych działań w czasie.

Koszty tych działań, jakie Państwo ponieśli lub do których poniesienia zobowiązali się Państwo będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, po udokumentowaniu braku możliwości odzyskania poniesionych wydatków.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby podjęli Państwo wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania kosztów realizacji wsparcia, które nie może się odbyć w zaplanowanym terminie.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana do Wnioskodawców na skrzynkę mailową. Następnie należy ją  wypełnić dla każdego/ej Stypendysty/Stypendystki projektu oddzielnie, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Wnioskodawca oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego br. pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 69, 17 743 30 67, 17 743 31 69

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów