Szanowni Państwo,

Przypominamy, że wydatki  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 muszą zostać dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy również, że stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z  zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności.

Wzór sprawozdania z realizacji IPR zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu pod koniec okresu sprawozdawczego.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji działań zaplanowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.