Uchwałą Nr XXXVII/600/21 z dnia 31 maja 2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
W porównaniu do roku poprzedniego w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiła zmiana w zakresie kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych dotyczą osiągnięć edukacyjnych uzyskanych w ciągu lat szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 w zakresie ww. przedmiotów.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest na pierwszą połowę września 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca i sposobu składania wniosków zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania stypendiów.

Do pobrania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022.