Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Ankiety uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 7 Umowy o przekazywanie stypendium oraz pkt.19 Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik do Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę wypełnia Stypendysta/Stypendystka, w tym zakresie nie jest wymagana współpraca z Wnioskodawcą/Opiekunem dydaktycznym.

Ankietę należy:

 • pobrać w formacie PDF – dostępna tutaj,
 • wydrukować,
  wypełnić (należy zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
 • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym,
 • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Adres do doręczeń:

 1. listownie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 2. osobiście:
  Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 30 70, 17 743 31 69, 17 743 30 90. 

Szanowni Państwo,

Wnioskodawcy/ Stypendyści/ Stypendystki w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 na zakończenie okresu sprawozdawczego należy przedłożyć Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy: 1 września 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju należy uzupełnić i opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych  (dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 31 95, 17 743 30 58, 17 743 30 90.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.Szanowni Państwo Wnioskodawcy,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 została przygotowana Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana również do szkół za pośrednictwem poczty e-mail. Prosimy ją wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia br.

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:
Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
 
Wnioskodawca/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy wypełnia i dostarcza do Urzędu Marszałkowskiego tylko jedną ankietę w odniesieniu do wszystkich Stypendystów/Stypendystek, dla których złożył wnioski o przyznanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 30 90, 17 743 30 58, 17 743 30 70.
Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety - Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę należy:

 • wypełnić (proszę zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
 • wydrukować,
 • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym),
 • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Adres do doręczeń:

1) listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 70, 17 743 30 58, 17 743 30 67.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 358/7208/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 egz. umowy o przekazywanie stypendium. Umowa jest podstawą wypłaty stypendium w ramach projektu.

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top