8 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr 196/4022/20 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” wraz z  załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o  przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w  projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

  1. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.
  2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.
  3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
  4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Od 1 sierpnia 2020 roku  Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Uchwałą Nr XXIV/409/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020/2021.

W porównaniu do lat poprzednich w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły m.in. niżej wymienione zmiany:

  • o stypendium może się starać uczeń/uczennica pobierający/ca naukę na terenie województwa podkarpackiego, bez względu na miejsce zamieszkania,
  • obowiązujące kryterium dochodowe: 1 685 zł/osobę w rodzinie (natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 910 zł),
  • kryterium dotyczące egzaminu ósmoklasisty: (co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego) - dotyczy tylko uczniów klas I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne,
  • kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych - dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2020 r. O szczegółach dotyczących terminu, miejsca i sposobu składania wniosków będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium.