Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Ankiety uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 7 Umowy o przekazywanie stypendium oraz pkt.19 Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik do Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”.

Ankietę należy:

  • pobrać w formacie PDF – dostępna tutaj (plik pdf, 311 KB)
  • wydrukować,
  • wypełnić (należy zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
  • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym,
  • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 17 sierpnia 2021 r.

Adres do doręczeń:

1. listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2. osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 31 69, 17 743 30 90.

 

Szanowni Państwo,

Wnioskodawcy/Stypendystki/Stypendyści w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 na zakończenie okresu sprawozdawczego należy przedłożyć Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy: 1 września 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Wzór sprawozdania został  umieszczony na stronie internetowej http://podkarpackie.edu.pl/ w zakładce: szkolnictwo ogólne.

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju należy uzupełnić i opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych  (dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 32 03, 17 743 30 58, 17 743 31 69, 17 743 30 70, 17 743 30 90.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Do pobrania:

  1. Sprawozdanie z realizacji IPR (.docx)

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że wydatki  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 muszą zostać dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy również, że stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z  zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności.

Wzór sprawozdania z realizacji IPR zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu pod koniec okresu sprawozdawczego.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top