Nie można założyć konta w celu wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium?

Założenie konta w serwisie informatycznym (www.podkarpackie.edu.pl) w  celu złożenia wniosku o  przyznanie stypendium zostanie umożliwione w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 16 września 2019 r. (planowany termin naboru od 16 września 2019 r. do 27 września 2019 r.)


Byłem uczestnikiem projektu w poprzednich latach, czy mogę użyć ponownie to samo hasło i  użytkownika, aby zalogować się w obecnym projekcie na 2019/2020?

Każdy projekt posiada nowy generator do wypełnienia wniosków i wymaga nowego zarejestrowania (założenia konta). Można użyć tego samego użytkownika i hasło, ale trzeba przejść cały proces rejestracji konta.


Czy w wydrukowanej wersji wniosku mam coś uzupełniać /wypełniać szare pola?

Nie, wydrukowany wniosek należy tylko podpisać i złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie prowadzenia naboru. Wszystkie pytania zawarte w szarych polach z polami wyboru lub miejscem na wpisane określonych informacji dotyczą oceny formalno – merytorycznej i będą wypełniane przez Komisję Stypendialną dokonującą ww. ocenę.


Kto powinien obliczyć dochód rodziny?

Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie ustalają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a  uczeń/uczennica na podstawie stosownych dokumentów. Fakt spełnienia kryterium „dochodowego” potwierdzają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica podpisując oświadczenie zawarte w części C papierowej wersji wniosku.


Jak należy obliczyć średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie za 2018 r.?

Średni miesięczny dochód netto za 2018 r. na jedną osobę w rodzinie ucznia/uczennicy należy obliczyć zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów. Również w oparciu o ww. wytyczne należy ustalić skład rodziny ucznia/uczennicy.


Czy o stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy są obcokrajowcami?

Zgodnie z §5 obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu przyjętym uchwałą Nr 67/1787/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. (www.podkarpackie.edu.pl) uczeń/uczennica może otrzymać stypendium, jeśli spełni:

 1. wszystkie kryteria obowiązkowe (w tym stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego),
 2. przynajmniej jedno spośród kryteriów dodatkowych.

W przypadku uczniów, którzy są obcokrajowcami należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące kwestie:

 • elementem wniosku o przyznanie stypendium (generator wniosków) jest numer PESEL ucznia,
 • pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia potwierdza we wniosku, że:
 • zapoznał się z treścią Wytycznych do obliczenia dochodu rodziny ucznia - załącznik nr 2 do ww. Regulaminu,
 • skład rodziny oraz średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustalił w oparciu o wytyczne określone w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu,
 • średni miesięczny dochód netto (w przeliczeniu na złotówki) za 2018 rok na jednego członka rodziny, po uwzględnieniu dochodu utraconego/uzyskanego (jeśli dotyczy), nie przekracza kwoty 1348 zł (1528 w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie). W przypadku gdy dochody osiągane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium,
 • dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie będzie przechowywać przez okres 3 lat,
 • w przypadku ucznia niepełnoletniego przy zawarciu umowy o przekazanie stypendium uczeń jest reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego (konieczny podpis rodzica/opiekuna prawnego),
 • we wniosku należy wskazać adres do korespondencji, na który m.in. zostanie wysłana ankieta monitorująca (w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie stypendysta udostępni dane dot. statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji),
 • wydatki związane z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego celu rozwoju edukacyjnego zapisanego we wniosku, mogą być ponoszone w walucie polskiej lub w walucie obcej (w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania płatności) do kwoty nie niższej niż 4000 zł. Wydatki te powinny być udokumentowane dowodami księgowymi potwierdzającymi ich poniesienie wystawionymi na Stypendystę lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Informacja o poniesionych wydatkach jest integralną częścią sprawozdania, które należy złożyć po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim. Przepis ten stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych m.in. do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zatem w przypadku dołączania do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, do wniosku należy dołączyć również ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na tłumaczeniach, które wyda tłumacz przysięgły winien on umieścić dodatkową informację, na podstawie jakiego dokumentu sporządzono tłumaczenie (oryginał czy kopia, jeśli na podstawie kopii to przez kogo poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Wyżej opisana sytuacja dotyczy również tłumaczenia dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków. M.in. ww. dokumenty mogą być przedmiotem kontroli Beneficjenta, tj. Województwa Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Kto może być opiekunem dydaktycznym?

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów Opiekunem dydaktycznym stypendysty może być wyznaczony przez Wnioskodawcę do sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia, a w przypadku braku takiego nauczyciela również pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia/uczennicy. Należy pamiętać, że Opiekun dydaktyczny stypendysty nie może pełnić roli Wnioskodawcy w stosunku do tego samego ucznia/uczennicy, dla którego/ej jest Opiekunem. Opiekun dydaktyczny stypendysty pomaga mu w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne wskazane w IPR i monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne.


Czy Wnioskodawca w celu utworzenia i wysłania wniosków stypendialnych,  w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl, w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”  (szkolnictwo zawodowe) zakłada jedno konto i na tym koncie tworzy wnioski o przyznanie stypendium dla wszystkich uczniów dla których ma pełnić w w/w projekcie rolę Wnioskodawcy ?

Nie, aby wypełnić wniosek o przyznanie stypendium w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl należy utworzyć tyle kont ile będzie składach wniosków tzn. na jednym koncie można utworzyć, poprawiać i drukować tylko wniosek dla jednego ucznia.


Czy jest obowiązek złożenia zaświadczenia dotyczącego udziału w konkursach/ olimpiadach zaliczanych do tzw. innych osiągnięć edukacyjnych (niezaliczanych do szczególnych osiągnieć edukacyjnych)?

Obowiązek złożenia zaświadczenia dotyczy tylko uczniów, którzy brali udział w  konkursach/olimpiadach w roku szkolnym 2018/2019, a nie posiadają dokumentów potwierdzających ich udział ww. konkursach/olimpiadach (np. dyplomów). Zaświadczenie to powinien podpisać Wnioskodawca lub dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019.

Każdy kto posiada dokument potwierdzający udział ucznia w konkursie /olimpiadzie powinien przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię takiego dokumentu bez konieczności dołączania ww. zaświadczenia.* Uczeń - rozumiany jako uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej prowadzącej  kształcenie ogólne lub kształcenie zawodowe.