Projekt Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej i uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.