Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i  kompetencji w  regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic w  zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i  pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia/uczennicy, szczególnie ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. dla grupy 510 uczniów/uczennic, w tym osób z niepełnosprawnością, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i  umiejętności uniwersalnych zmierzające do wzrostu tych kompetencji.

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych powinien obejmować: umiejętności matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia/uczennicy, w szczególności ucznia/uczennicy ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów/uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych.  W ramach pomocy w rozwoju zdolności i motywowania do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będzie odgrywało również wsparcie finansowe w formie stypendium, które można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 510 uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla stypendysty/stypendystki.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2 346 000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 1 994 100,00 zł,
  • Budżet Państwa (10%): 234 600,00 zł
  • Budżet Województwa Podkarpackiego (5%): 117 300,00 zł (10%).