Klauzula informacyjna dla korzystających z serwisu www.podkarpackie.edu.pl – tj. uczniów, dla których potencjalnie mogą zostać złożone wnioski o przyznanie stypendium, ich rodziców i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych)

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Odwiedzając nasz serwis z zamiarem zapoznania się z dokumentacją dotyczącą programów stypendialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w celu przygotowania wniosku o przyznanie stypendium, prosimy o przeczytanie informacji o przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno potwierdza Pan/Pani, że zapoznał/a się z poniższą informacją.

Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr telefonu 17 747 67 09 lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie stypendium, oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz wyłonienia uczestników projektów stypendialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne oraz Podziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,

kategorie danych osobowych:

 • dane ucznia* ubiegającego się o stypendium: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL, adres stałego zamieszkania, w tym: ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, adres do korespondencji (jeśli inny niż adres stałego zamieszkania), w tym: ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr konta bankowego, dane dotyczące niepełnosprawności ucznia*, zakres koniecznych udogodnień, które powinny zostać zapewnione, aby umożliwić uczniowi* z niepełnosprawnością udział w projekcie, obszar zamieszkania ucznia*, średnia ocen z wszystkich przedmiotów, średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów, wynik ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego, szczególne osiągnięcia edukacyjne/zawodowe ucznia*, inne osiągnięcia edukacyjne/zawodowe ucznia*, osiągnięcia ucznia* w zakresie aktywności społecznej,
 • dane rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia*, reprezentującego go w sprawach o przyznanie stypendium i ewentualnego udziału  w projekcie: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia*, imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ucznia*, nr telefonu kontaktowego,
 • dane dotyczące sytuacji materialnej ucznia*: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 • dane dotyczące Opiekuna dydaktycznego (nauczyciel, pedagog szkolny albo doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń*, dla którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium, wyznaczony przez dyrektora szkoły do sprawowania opieki dydaktycznej nad Stypendystą): imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, oświadczenie i zobowiązanie Opiekuna dydaktycznego, w tym nazwa szkoły, w której Opiekun dydaktyczny jest zatrudniony,
 • dane dotyczące osoby upoważnionej do działania w imieniu dyrektora szkoły: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • Pana/Pani dane osobowe pochodzą od dyrektora szkoły (do której Pan/Pani uczęszcza/w której jest Pan/Pani zatrudnion(y/a)/do której uczęszcza Pana/Pani dziecko) i pozyskane zostały/zostaną na etapie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium,
 • Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty uprawnione do kontroli). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Po przeprowadzeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium i dokonaniu procesu ich oceny wyłonieni zostaną uczniowie, z którymi zawarte zostaną umowy o przekazywanie stypendium. Wówczas, dane osobowe uczestników projektu (uczniów) ujawnione zostaną Zarządowi Województwa Podkarpackiego - pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. Dane osobowe rodziców niepełnoletnich uczniów, z którymi zawarte zostały umowy o przekazywanie stypendium oraz dane osobowe nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczną nad uczniami, z którymi zawarte zostały umowy o przekazywanie stypendium ujawnione zostaną Zarządowi Województwa Podkarpackiego - pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 • Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553, z pózn. zm.),
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego i celów archiwalnych w interesie publicznym. Mając zaś na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000,
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

* Uczeń - rozumiany jako uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej prowadzącej  kształcenie ogólne lub kształcenie zawodowe.