Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego (IPR) przez stypendystów projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 w związku z pandemią COVID-19 – zalecenia

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Jeżeli w ramach projektu zaplanowali Państwo realizację form wsparcia, których przeprowadzenie wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia w związku z koronawirusem zalecamy odwołanie lub przesunięcie tych działań w czasie.

Koszty tych działań, jakie Państwo ponieśli lub do których poniesienia zobowiązali się Państwo będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, po udokumentowaniu braku możliwości odzyskania poniesionych wydatków.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby podjęli Państwo wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania kosztów realizacji wsparcia, które nie może się odbyć w zaplanowanym terminie.

Przypominamy o konieczności realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały rozwiązania prawne, umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Wprowadzone zmiany w organizacji nauki nie wpływają na termin realizacji IPR wskazany w § 14 ust.1 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 (tj. od września 2019 do czerwca 2020 r.).

Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację w kraju zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapisów IPR we wnioskach i wprowadzenie niezbędnych korekt prowadzących do zrealizowania celu głównego projektu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany działań, które Państwo podjęli w kierunku osiągnięcia celu  rozwoju edukacyjnego, jeśli jego wykonanie nie zostało ukończone do chwili obecnej, a aktualna sytuacja stanu epidemii uniemożliwia jego realizację.

Informujemy, że dopuszczamy możliwość realizacji poszczególnych działań w ramach IPR, jeśli istnieje taka możliwość, w sposób zdalny/on-line, po uprzednim porozumieniu się z Opiekunem dydaktycznym.

Obecnie realizacja IPR powinna uwzględniać bieżące możliwości jakie Państwo poosiadają tj. m.in.:

- zamiana konkursu stacjonarnego na konkurs przeprowadzany on-line,

- opracowanie zagadnienia w formie pisemnej (np. referat), prezentacji multimedialnej, graficznej, tutorialu, projektu edukacyjnego lub innej formie, na dowolny temat, przy czym z dziedziny, w której się Państwo specjalizują i która wiąże się z przedmiotami zawodowymi/powiązanymi z zawodem, wykazanymi w IPR,

- zdalne zaprezentowanie opracowanego zagadnienia Opiekunowi dydaktycznemu i/lub na forum klasowym, i/lub kółka zainteresowania,

 - poszerzenie wiedzy z wykorzystaniem technik komputerowych np. wykłady na uczelniach, platformach edukacyjnych, telekonferencje, przegląd publikacji naukowych oraz fachowych czasopism,

- uczestniczenie w indywidualnych lekcjach z zakresu przedmiotów zawodowych lub powiązanych z zawodem, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, z wykorzystaniem technik komputerowych,

- zaprojektowanie strony internetowej lub napisanie programu komputerowego zatwierdzonego przez nauczyciela danego przedmiotu, którego program dotyczy,

- wykorzystanie dostępnych inicjatyw edukacyjnych na popularnych kanałach internetowych, w których prowadzone są przez naukowców lub popularyzatorów nauki wykłady tematyczne oraz eksperymenty, w celu poszerzenia wiedzy,

 - inne formy, umożliwiające rozwój edukacyjny, ale nienarażające Stypendysty i Opiekuna dydaktycznego na niebezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa.

Informujemy także, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany zaplanowanych wydatków.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 podejmowanie przez Stypendystę działań i/lub ponoszenie wydatków nieuwzględnionych w IPR zawartym we wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem, że podejmowane działania i/lub ponoszone wydatki będą służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego. Zmiana wydatku wymaga również zgody Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.