Mając na uwadze zapisy § 17 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe dotyczące przekazywania przez Wnioskodawcę informacji o postępach w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przez Stypendyst(ów/ki), uprzejmie informuję, że w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl została zamieszczona Ankieta monitorująca postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na tym koncie, na którym wypełniony został wniosek o przyznanie stypendium złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Ankietę należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem serwisu internetowego, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych(Dyrektor szkoły, Wnioskodawca – jeśli nie jest Dyrektorem szkoły oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu), pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium. Ankieta musi zostać wypełniona i złożona dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 747 59 50,

Adres do doręczeń:

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów