Zakończył się trwający od 10 do 28 września 2018 r. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór, wpłynęło 552 wnioski stypendialne.

Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia. Pozostałe wnioski będą podlegały ocenie formalnej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie oceny formalnej błędów/braków w złożonym wniosku, Beneficjent może wezwać Wnioskodawcę do jednokrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu oceny formalnej sporządzone zostaną listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych oddzielnie dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów/uczennic techników. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, której dokona komisja stypendialna. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) zakończy się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Uwaga: Ocenę formalną wniosków planuje się zakończyć w pierwszej połowie listopada br. W związku z tym, że wysoce prawdopodobne jest, że część wniosków wymagać będzie poprawy/uzupełnienia prosimy Wnioskodawców o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej szkoły za pośrednictwem której, przekazywana będzie informacja o konieczności dokonania poprawy/uzupełnienia wniosku.