Mając na uwadze zapisy § 17 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe dotyczące przekazywania przez Wnioskodawcę informacji o postępach w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przez Stypendyst(ów/ki), uprzejmie informuję, że w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl została zamieszczona Ankieta monitorująca postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na tym koncie, na którym wypełniony został wniosek o przyznanie stypendium złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Ankietę należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem serwisu internetowego, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych(Dyrektor szkoły, Wnioskodawca – jeśli nie jest Dyrektorem szkoły oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu), pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium. Ankieta musi zostać wypełniona i złożona dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 747 59 50,

Adres do doręczeń:

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informujemy, że w grudniu 2018 roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2019 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek, rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego stypendystę/tkę w zawartej umowie),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2019 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania.

Uwaga:

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 1 do 8 lipca 2019 r.

 

W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 540 wniosków, w tym: 27 wniosków dla uczniów uczennic/zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia  i 513 wniosków dla uczniów/uczennic techników . Odrzuconych zostało 12 wniosków, w tym: 0 wniosków dla uczniów uczennic/zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia  i 12 wniosków dla uczniów/uczennic techników. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic  zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów techników zostały zatwierdzone w dniu 19 listopada 2018 r.

Zakończył się trwający od 10 do 28 września 2018 r. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór, wpłynęło 552 wnioski stypendialne.

Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia. Pozostałe wnioski będą podlegały ocenie formalnej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie oceny formalnej błędów/braków w złożonym wniosku, Beneficjent może wezwać Wnioskodawcę do jednokrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu oceny formalnej sporządzone zostaną listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych oddzielnie dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów/uczennic techników. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, której dokona komisja stypendialna. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) zakończy się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Uwaga: Ocenę formalną wniosków planuje się zakończyć w pierwszej połowie listopada br. W związku z tym, że wysoce prawdopodobne jest, że część wniosków wymagać będzie poprawy/uzupełnienia prosimy Wnioskodawców o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej szkoły za pośrednictwem której, przekazywana będzie informacja o konieczności dokonania poprawy/uzupełnienia wniosku.