Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Nauki i Sportu zmienił swoją siedzibę i obecnie znajduje się przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Zmianie uległy również numery telefonów do pracowników Oddziału Nauki i projektów unijnych. Informacje dla uczniów Projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2018/2019” można uzyskać pod tel.: 17 743 31 69, 17 743 30 90, 17 743 30 67, 17 743 30 57.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w wiadomości przesłanej do Państwa w dniu 11.06.2019 r. w sprawie wypełnienia sprawozdania z realizacji IPR został wskazany nie prawidłowy numer kontaktowy do pracowników, z którymi należy się kontaktować w przypadku powstałych wątpliwości przy wypełnianiu sprawozdania. Właściwe numery kontaktowe podane są poniżej:
 
17 743 30 67
17 743 30 90
 
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl zostało udostępnione Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) w ramach projektu.

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy: 1 września 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.

Wypełnienie sprawozdania możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, nr tel. 17 743 30 37.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl została udostępniona Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na tym koncie, na którym wypełniony został wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Ankietę należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły, Wnioskodawca – jeśli nie jest Dyrektorem szkoły, oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu), pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium. Ankieta musi zostać wypełniona i złożona dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 747 59 52, 17 747 59 43.

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów